Loading...
 

datascience vm 32 bits

Llibreries i programes de la màquina virtual del curs

1.1. Linux

Lubuntu GNU/Linux 16.04 (32 bits).

http://cloud.seeds4c.org/lubuntu_1604_32bit_v04_30Gb.ova (7 Gb)

Cal importar l'arxiu .owa a una instal.lació de VirtualBox del teu ordinador, que a més tingui el "VirtualBox Guest Additions".
Pots descarregar-lo de:
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Usuari de sistema: datascience
Contrasenya: datascience

La distribució Base és un Lubuntu 16.04 (32 bits), per facilitar que sigui més fàcil d’emprar per tots els alumnes, independentment dels portàtils que portin.

1.2. Repositoris

sudo add-apt-repository -y ppa:marutter/rrutter # per a paquets d'r i dependències de sistema
sudo add-apt-repository -y ppa:nilarimogard/webupd8 # per a launchpadd-getkeys i altres
sudo add-apt-repository -y ppa:utappia/stable # per a ucaresystem-core
sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/java # per a java propietari (on calgui)
sudo add-apt-repository -y ppa:ubuntugis/ubuntugis-unstable # per a paquets d'analisi geoespacial


Other general packages installed:

sudo apt install -y curl htop mc kupfer parcelite git cups-pdf bleachbit gitcola oracle-java8-set-default

1.3. R 3.4.x

  • RStudio (versió "Server" - via navegador - atès que des d’Ubuntu 16.04 ja no fan la versió de 32 bits de l’RStudio) Desktop (rstudio-1.1.442-i386.deb), que en teoria és per a versions anteriors d’Ubuntu, però sembla funcionar sense problemes amb Ubuntu 16.04 també.


Comandes i paquets lubuntu 16.04:

sudo apt-get install -y  r-recommended r-cran-xml libgraphviz-dev libcairo2-dev r-cran-cairodevice freeglut3 freeglut3-dev r-cran-rglpk r-cran-rgl r-cran-misc3d libx11-dev libxt-dev libcurl4-gnutls-dev libxml2-dev r-cran-xml libgraphviz-dev libcairo2-dev bwidget tk-table libv8-dev r-cran-rjava libmpfr-dev libc6 libssl-dev texlive-latex-extra texlive-lang-spanish libx11-dev libxml2-dev libxml2:i386 libxt-dev r-cran-misc3d subversion git texmaker tk-dev unaccent xvfb libgdal1-dev libproj-dev r-cran-rmysql libmagick++-dev r-cran-rcolorbrewer r-cran-doparallel libssh2-1-dev ucaresystem-core libudunits2-dev gigolo filezilla
sudo R CMD javareconf


Paquets de CRAN: posar dins de la comanda:

library(devtools); install_version("pacman", version = "0.4.1"); require("pacman")
p_load("tidyverse", "caTools", "bitops", "httpuv", "devtools", "rpivotTable", "DT", "shiny", "magick", "rvg", "addinslist", "ff", "sparklyr", "data.table", "rio", "rpivotGadget", "radiant", "CRANsearcher", "regexplain", "rJava", "knitr", "rmarkdown", "webshot", "magick", "rsvg", "sf", "leaflet", "htmlwidgets")


Rstudio Addins: rpivotGadget, radiant, CRANsearcher, regexplain

Latex

  • TexStudio


Paquets lubuntu 16.04: texstudio

1.4. Python 3.7.x

Anaconda3

curl -O https://repo.continuum.io/archive/Anaconda3-2018.12-Linux-x86.sh
bash Anaconda3-2018.12-Linux-x86.sh


Anaconda is installed at:
/home/datascience/anaconda3/

  • Llibreries: Numpy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Sci-kit LearnPaquets lubuntu 16.04:

sudo apt install -y python-numpy python-pandas python-matplotlib python-seaborn ipython-notebook ipython-doc


Anconda:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-the-anaconda-python-distribution-on-ubuntu-16-04

Tensorflow:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-use-tensorflow-on-ubuntu-16-04

Ni s'instal.la: potser per que és una màquina virtual de 32 bits?. Missatge d'error:

datascience@dspc:~$ mkdir ~/tf-demo
datascience@dspc:~$ cd tf-demo/
datascience@dspc:~/tf-demo$ python3 -m venv tensorflow-dev
datascience@dspc:~/tf-demo$ source tensorflow-dev/bin/activate
(tensorflow-dev) datascience@dspc:~/tf-demo$ pip3 install --upgrade tensorflow
Collecting tensorflow
  Could not find a version that satisfies the requirement tensorflow (from versions: )
No matching distribution found for tensorflow
(tensorflow-dev) datascience@dspc:~/tf-demo$

1.5. Bases de dades


Alias names for this page:
datascience vm | datascience ova | datascience2019vm | 2020 datascience vm 32 bits

Image Seed: noun \ˈsēd\ : the beginning of something which continues to develop or grow

Knowledge seeds

Switch Language